Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ekonomik Finansal Ve Politik Risklerin Reel Kesim Güveni Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Ardl Sınır Testi Yaklaşımı
(The Impact Of Economic Financial And Political Risks On Real Sector Confidence: Ardl Bound Test Approach For Turkey )

Yazar : Hasan AZAZİ   & Cüneyt KILIÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 30
Sayfa : 467-475
43    45


Özet

Çalışmanın amacı ekonomik, finansal ve politik risk olgusunun reel kesim güveni üzerindeki etkilerini Türkiye ekonomisi özelinde ampirik bir analiz yardımıyla incelemektir. Yapılan analiz ile konuyla ilgili literatürü ve teorik altyapıyı destekler nitelikte sonuçlara ulaşılması beklenmektedir. Çalışmada kurulan ekonometrik analizde, Türkiye’de yaşanan ekonomik, politik ve finansal risklerin, reel kesim güveni üzerindeki etkileri ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile analiz edilmektedir. Çalışmada bağımsız değişkenler ekonomik, finansal ve politik riskler olurken reel kesim güveni bağımlı değişkendir. Çalışmada yer alan analizde, [2007:1 – 2015:12] dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır. Çalışmada kurulan modele göre politik risk ile reel kesim güveni arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki olmadığı, ekonomik ve finansal risk ile reel kesim güven endeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Türkiye ekonomisinde incelenen dönemde ekonomik riskte azalmanın reel kesim güven endeksini olumlu etkilediğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Ekonomik risk, finansal risk, politik risk, reel kesim güveni, ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Abstract

Purpose of the study; to examine the effects of economic, financial and political risks on real sector trust by an empirical analysis for Turkey.It is expected that the results will be supported by the analysis of the subject and the theoretical infrastructure. Founded in econometric analysis in the study, which took place in Turkey in economic, political and financial risks, the effects on the real sector confidence is analyzed by the ARDL Bound Testing Approach. In the study, while the independent variables are economic, financial and political risks, the real sector confidence is the dependent variable. In the analysis in the study, data covering the period of [2007: 1 - 2015: 12] were used. According to the model established in the study, there is no significant relationship between political risk and real sector trust and there is a statistically significant and negative relationship between economic and financial risk and real sector confidence index. This results in a reduction in economic risk in the examined period in Turkey's economy the real sector confidence index shows that positive effects.Keywords
Economic risk, financical risk, political risk, real sector confidence, ARDL Bound Test Approach

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri