Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Otizm Spektrum Bozukluğu Belirtilerinin İncelenmesi
(Examination Of The Signs Of Autism Spectrum Disorder In Attention Deficit Hyperactivity Disorder )

Yazar : Hacer Gizem DEMİR  ; Börte Gürbüz ÖZGÜR; Sibelnur AVCİL & KARAKOÇ DEMİRKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 410-417
179    171


Özet

Amaç: Bu çalışma, DEHB’ i olan 6-14 yaş arası çocukların otistik belirtilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Ebeveynlere uygulanan Sosyal Cevaplılık Ölçeği (SCÖ) ile hasta ve kontrol grubuna uygulanan Otizm Spektrum Anketi (OSA) ile otistik belirtiler karşılaştırılmıştır. Ayrıca çocukların değerlendirilmesinde Sosyodemografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular: DEHB grubunun SCÖ puanı sağlıklı konrtol grubundan daha fazladır. Yapılan analiz sonucunda sırasıyla, sosyal, dil, çekirdek, OA, OA sosyal, dikkati kaydırma, ayrıntıya dikkat etme, iletişim ve hayal gücü alt tiplerinde DEHB grubu sağlık kontrol grubundan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların OSA toplam puanı ve SCÖ toplam puanı ile dil, ilk kelime ve cümle arasında ilişki olup olmadığı ortaya çıkarmak için yapılan koralasyon sonucunda yaş ilerledikçe OSA puanı azaldığı tespit edilmiştir. Hem klinik örneklemde hem de epidemiyolojik örneklemde DEHB’nin erkeklerde kızlara oranla daha sık görüldüğü saptanmıştır. Sonuç: Yapılan araştırmaların çoğunda DEHB dikkat eksikliği baskın tipin diğer alt tiplere göre daha sık görüldüğü; dikkat eksikliği baskın tipi sırasıyla DEHB kombine tip ve DEHB hiperaktivite-impulsivite baskın tipin izlediği gözlenmiştir. Erkeklerde her 3 alt tipin kızlara oranla daha sık görüldüğü belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Dikkat Eksikliği, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğı, Otizm, Sosyal Cevaplılık.

Abstract

Objective: This study was conducted to investigate autistic symptoms of children aged 6-14 years with ADHD. Method: The Social Response Scale (SCQ) and the Autism Spectrum Questionnaire (OSA) applied to the patient and control groups were compared with the autistic symptoms. Sociodemographic Information Form was used for the evaluation of children. Results: The SCO score of the ADHD group was higher than that of the healthy control group. As a result of the analysis, it was found that social, language, core, OA, OA social, attention shifting, attention to detail, communication and imagination subtypes were higher than ADHD group health control group, respectively. OSA total score and the total score of SCO and language, the first word and sentence to find out whether there is a relationship between the result of the coralation OSA score was found to decrease as the age progresses. In both the clinical sample and the epidemiological sample, ADHD was more common in males than in females. Conclusion: Most of the studies showed that ADHD attention deficit was more common than other subtypes; Attention-deficit dominant type was observed to be followed by ADHD combined type and ADHD hyperactivity-impulsivity dominant type, respectively. It was determined that all 3 subtypes were more common in boys than girls.Keywords
Attention Deficit, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Autism, Social Responsibility.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri