Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENÇLERDE ŞİDDET ALGISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION OF THE PERCEPTION OF VIOLENCE IN YOUNG PEOPLE )

Yazar : Zekavet KABASAKAL  & Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 146-151
20    18


Özet

Gençlerdeki şiddet davranışına yol açan etkenlerde biri sosyal çevre özellikle akranlar ve ailedir. Aile bireyin kişilik gelişimi ve davranışlarının biçimlenmesinde fizyolojik olduğu kadar ekonomik, kültürel ve toplumsal yönleriyle de etkili bir kurumdur. Gelişim üzerinde önemli etkilere sahip olabilen ailenin, ergenlerde şiddete yönelik davranışların ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığı görülmektedir Bu çalışmanın amacı gençlerdeki şiddet algısını aile, akran, okul, sosyal ağ kullanımına ilişkin yaşantılar açısından değerlendirmektir. Araştırma betimsel modelde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ilinde farklı orta öğretim kurumunda eğitim gören toplam 40 (20 kız, 20 erkek) gençten oluşturmaktadır. Veri Toplama Aracı olarak araştırmacılar tarafından farklı kaynaklardan derlenen görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu a ve b kısmı olmak üzere iki alandan oluşmaktadır. A kısmı demografik özellikler, B kısmı gençlerin aile, arkadaş, okul, internet kullanım süreçlerinde şiddet yaşantılarına ilişkin değerlendirmesinden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda gençler: Akran ilişkilerinde; tehdit, aşağılama, küçümseme, sindirme, bezdirme vb.den oluşan sözel şiddet boyutları ifade edilmiştir. Aile ilişkilerinde; iletişim süreçlerinde, yetersiz ilgi, anlayış, sevgi ve sempati belirtilmiştir. İnternet kullanımında şiddet yaşantıları en çok alay etme, küçümseme, vb. boyutlarında görülmektedir. Okul yaşantılarında öğretmenlerle olan ilişkilerinde de sözel şiddet öğeleri aktarılmıştırAnahtar Kelimeler
Gençler, Şiddet Algısı, Akran, Aile

Abstract

One of the factors that lead to violent behavior in young people is the social environment especially the peers and the family. It is an institution that is as effective as its physiological, economic, cultural and social aspects in the formation of personality development and behavior of the family member. The family, which may have significant effects on development, appears to play an important role in the emergence of behavior towards violence in adolescents. The aim of this study is to assess the perception of violence in youth in terms of the experiences of family, peer, school, social networking. The research was conducted in a descriptive model. The study group of the study is composed of 40 young people (20 girls, 20 boys) who are educated in different secondary education institutions in İzmir. As the data collection tool, the interview form compiled by the researchers from different sources was used. The interview form consists of two sections, a and b. Part A consists of demographic characteristics, Part B consists of evaluations of youth about violence experiences in family, friends, school, internet use processes. As a result of the research young people: in peer relations; threatening, humiliating, scorning, intimidation, abuse, and so on. In family relations; Inadequate interest, understanding, love and sympathy are mentioned in the communication processes. Violence experiences in the use of the Internet do not make the most of mockery, contempt, etc. . Verbal violence items were also introduced in school life in relation to teachersKeywords
Keywords: Young People, Perception Of Violence, Peer, Family

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri