Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ İLE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
(THE CONSUMER BEHAVIOR OF UNIVERSITY YOUTH A SOCIOLOGICAL VIEW WITH KIRIKKALE UNIVERSITY SAMPLE )

Yazar : Dolunay ŞENOL  & Seda TAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 130-145
24    17


Özet

Bu çalışmanın konusu üniversiteli gençlerin tüketim davranışlarıdır. İnsan yaşayabilmek için tüketmek zorundadır. Bir alışkanlık olarak tüketim, bireylerin gündelik yaşamlarının neredeyse tamamını kapsamaktadır. Tüketimin şekli ve içeriği zaman içerisinde değişmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Bugün gerçek ve sahte ihtiyaçların iç içe girdiği bir tüketim alışkanlığı söz konusudur. Gençler yaşadıkları olgunlaşma döneminin sosyal ve psikolojik özelliklerine bağlı olarak fazla tüketmeye eğilimlidir. Bu nedenle gençler üreticilerin hedefi haline gelmektedir. Gençler içerisinde ise üniversiteli gençler dikkatleri üzerine çekmektedir. Çünkü üniversite çağına gelinmesi ile birlikte başka şehirlerde eğitimine devam eden gençler, kendi ekonomilerini kendileri yönetmek durumda kalarak ailelerinden bağımsızlaşmaya başlamaktadırlar. Bu durum üniversiteli gençlerin tüketim konusundaki kararlarını kendilerinin vermesini gerektirmektedir. Gençlerin bu özelliklerinin farkına varan üreticiler kitle iletişim araçları ve reklamlar ile gençleri markaj altına almaktadırlar. Bu noktadan hareketle çalışmada üniversiteli kız ve erkek öğrencilerin tüketime bakışı ve tüketim davranışları açısından benzerlik ve farklılıkları olup olmadığı, var ise bu farklılıkların neler olduğu ve bunda toplumsal cinsiyet algısının rolü ortaya konulmak istendi. Çalışma gençlerin tüketimi algılayış ve yaşayış biçimlerini görme açısından önemlidir. Çünkü gençler geleceğin yetişkinleri, anne-babalarıdır. Çalışmada öncelikle tüketim kavramı tanımlanmıştır. Ardından tüketim toplumunun gelişimi, tüketim davranışları ve gençlerin tüketim toplumundaki durumu ele alınmıştır. Çalışmada son olarak sahadan elde edilen veriler analiz edilerek üniversiteli gençlerin tüketim davranışları sosyolojik bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Üniversiteli gençlerin tüketim davranışlarını incelemek için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 20’si kız, 8’i erkek olmak üzere toplam 28 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcıların, tüketime bakışları, alışverişi niçin, ne sıklıkla yapmayı tercih ettikleri, ürünü alırken nelere dikkat ettikleri, ürünün kendileri için neler ifade ettiği gibi konular irdelenmiştir. Çalışma sonucunda erkek öğrencilerin tüketimi temel ihtiyaçlarını karşılamak olarak değerlendirdiği ve ihtiyacı temel alarak tükettikleri görülmüştür. Buna karşılık kız öğrencilerin ise tüketimi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında para harcamak olarak nitelendirdikleri ve hedonik tüketime yöneldikleri görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Tüketim, tüketim davranışları, genç tüketimi, toplumsal cinsiyet.

Abstract

The subject of this study is consumption behaviors of university students. People have to consume to live. Consumption, as a habit, covers almost all of the daily lives of individuals. The shape and content of consumption have changed over time and have become present. Today, there is a consumption habit that real and false needs are intertwined. Young people tend to consume more depending on the social and psychological characteristics of their maturation period. For this reason, young people are becoming the target of producers. University youths are the attracted ones among young people. Because the young people who continue their education in different cities, become independent from their families by managing their own economies. This requires university youth to make their own decisions about consumption. Producers who realize that these fyoung people are marking their own decisions, expose them with mass media and advertisements. From this point of view, it was aimed to show whether there are similarities and differences between the male and female students in terms of consumption and consumption behaviors, what are these differences, and the role of gender perception in this study. The study is important in terms of perceiving consumption and life forms of young people. Because young people are adults of the future. Firstly, the concept of consumption is defined in the study. Then, the development of the consumption society, consumption behavior and the situation of the youth in the consumption society were discussed. Finally, data obtained from the field were analyzed and consumption behaviors of university students were evaluated with a sociological point of view. Qualitative research method was used to examine consumption behaviors of university students. A total of 28 students (20 girls and 8 boys) underwent semi-structured interviews. During the interviews, the subjects such as the view of consumption, how they prefer shopping, how often they prefer to buy, what they pay attention to when buying the product, and what the product means for them are examined. At the end of the study, it was seen that male students considered consumption as meeting their basic needs and consumed them based on those needs. On the other hand, female students described consumption as meeting their basid needs and spending Money and it was seen that female students ar ego towards hedonic consumptionKeywords
Consumption, consumption behaviors, youth consumption, gender.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri