Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRTÜK BİR ANLATIM BİÇİMİ OLARAK İMANIN SÖZCELEM KURAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(AN UNEXPLİCİT MANNER OF TELLİNG: EXPLORİNG IMPLİCATURE İN ENUNCİATİON THEORY )

Yazar : Şeref ATEŞ  & Burak ÖZSÖZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 95-98
22    19


Özet

İnsanoğlu dili dille anlamaya çalışır ve dile dair sorularını yine dille sorunsallaştırır. Bunu mümkün kılan ise insanın dili tanımlayan soyut bir üst dil geliştirmiş olmasıdır. Dilsel toplulukların dili bir gereç olarak kullanırken en büyük amacı ise iletişim kurmaktır. Aynı dil topluluklarının üzerinde uzlaşımı olan ortak bir zemin üzerinde işleyen, birinin diğerinin değerini belirlediği veya değiştirdiği somut dilsel göstergeler topluluğu olarak tanımlayabileceğimiz dil toplumsal iken söz bireyseldir. Bireylerin sözce üretme ediminde ise öznellik söz konusudur. Bununla birlikte, bireyselliğini kullanırken insan söz söylediğinde, doğrudan anlatımı tercih etmeyebilir. Dolambaçlı sözler sarf etmesi anlaşılmak istememesinden kaynaklı değildir. Örtük bir anlatım biçimi olan ve sözlü dilde yaygın bir biçimde kullanılan ima dilin düşünsel temelde gelişmişliğinin somut bir göstergesidir. İma veya diğer bir deyişle anıştırmanın gerçek değerini bulduğu yer ise sözcenin üretildiği anın kendisi; yani sözceleme anıdır. Bu çalışmada, sözlü dil yapısına ve sözcelem kuramına genel olarak değinildikten sonra, örtük bir anlatım biçimi olan ima, sözcelem edimi şartlarında sözcelem ve karşılıklı sözceleme düzeyinde incelenecektir.Anahtar Kelimeler
İma, Sözceleme Değeri, Öznellik

Abstract

Humans use a set of signals, language, to explore the language. What renders it possible is the simple fact that a meta-language to define language has been developed. Using a language, the members of speech communities are mainly aimed at communicating with one another. While language assumed to be made up of a set of concrete linguistic signs upon which the members of the same speech community are agreed is a social phenomenon, language used individually by each member is unique. Such a subjectivity can be observed in virtually every utterance produced by unique members of a given language. In using this subjectivity, humans, nevertheless, do not always refer to an explicit manner of telling. That they may engage themselves in an unexplicit way of uttering words does not show their intention of not wanting to be understood by others they exchange words with. Implicature which is largely used in verbal interaction is, in fact, a clear indication of advanced state of language on intellectual level. The true value of any utterance implied can only be appreciated within the moment it is produced; the act of enunciation. Having discussed the segmental and supra-segmental features of an utterance and the enunciation theory in general, the study seeks to investigate the unexplicit manner of telling, namely implicature, in the light of enunciation theory and the conditions in which the act of enunciation is performed.Keywords
Implicature, Enunciation, Subjectivity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri