Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEK SEÇİMİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE RELATİONSHİP BETWEEN THE CHOİCE OF PROFESSİON AND THEİR PERSONALİTY CHARACTERİSTİCS: AN IMPLEMENTATİON ON FACULTİES OF ECONOMİCS AND ADMİNİSTRATİVE SCİENCES STUDENTS )

Yazar : Hatice GÜLÜCÜ  & Soner TASLAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 13-26
286    354


Özet

Meslek seçimi, kişinin hayatının tüm alanlarını doğrudan etkilediği çok önemli bir karardır. Bu seçim, çoğu zaman kişinin kendi isteklerinden çok dışsal faktörlerin etkisi ile yapılmaktadır. Dolayısıyla bireyler kişilik özellikleri ve ilgi alanları ile uyuşmayan meslekleri yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum, meslekler ile kişiler arasında uyumsuzluklar yaratmakta ve bireylerin iş hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bireylerin meslek tercihi ile ilgili kararları genellikle üniversite yıllarında şekillenmeye başlamaktadır. Buradan hareketle; bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin mesleki tercihleri ve kişilikleri arasındaki uyum Holland’ın mesleki kişilik kuramı çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kariyer tercihlerini belirlemek ve bu tercihler ile kişilik tipleri arasında uyum olup olmadığını araştırmaktır. Holland’ın mesleki kişilik kuramına dayanarak, anket tekniği ile toplanan veriler analiz edilmiş ve yapılan analiz sonucunda genel itibariyle, öğrencilerin kişilik tipleri ile meslek tercihleri arasında bir uyumsuzluk olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Kişilik, Meslek Seçimi, Kariyer

Abstract

The choise of profession is very important decision that directly affects all areas of one’s life. This choice, most of the time which affects the entire life of the individual, is made by the influence of external factors rather than one’s own wishes. Therefore, individuals have to make professions that are incompatiable with their interests and personality. This situation creates incompatibilities between the professions and the persons and affects the indivual’s business life in a negative way. Individual’s decision about profession preference are usually beginning to take shape in university years. Move from here, in this study the harmony between the professional preferences and personalities of university students was studied within the framework of Holland’s professional personality theory. The aim of this research is determine the profession preference of the senior students of Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Economics and Administrative Sciences and to put forward the harmony between these preferences and personality types. The data collected with the survey technique were analyzed and it was determined that there was a general incompatibility between the personality types of the students and the profession preference , based on Holland’s professional personality theory as a result of the analysis.Keywords
Personality, The Choise of Profession, Carrer

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri