Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE GLOBAL SOCIAL RESPONSIBILITY LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : Harun KIRILMAZ  ; Selma KILIÇ KIRILMAZ; Bayram DEMİR & Yusuf MARAKÇI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 6197-6208
334    184


Özet

Bu araştırmanın amacı Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin küresel sosyal sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi; fakülte, bölüm, sınıf, cinsiyet, sivil toplum kuruluşu üyeliği ve sosyal sorumluluk dersi alma gibi demografik özelliklere göre küresel sosyal sorumluluk algısında herhangi bir farklılaşmanın olup olmadığının incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İşletme Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise olasılık temelli örnekleme yönteminden rastlantısal kümeleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Başer ve Kılınç (2015) tarafından geliştirilen “Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği” ile demografik verilere ilişkin form kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde güvenilirlik analizi, faktör analizi, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplar t-testi teknikleri kullanılmıştır. Veri setinin faktör analizine uygunluğu KMO ve Bartlett Sphericity testiyle belirlenmiştir. Bu çalışmada veri setinin KMO istatistiği 0,867 olarak bulunmuş olup, bu sonuç veri setine faktör analizi uygulanabileceğini göstermektedir. Barlett’s test of sphericity sonucunda ise x2=2493.941; p= 0,000 bulunmuştur. Bu sonuçlar uygulanan faktör analizinin kabul edilebilirliğini göstermektedir. Faktör analizi sonucunda küresel sosyal sorumluluk düzeyine ilişkin 30 ifadenin 4 faktör altında toplandığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu 4 faktör toplam varyansın %49,765’ini açıklamaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliği ise Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ile incelenmiştir. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlılık katsayısı 0,702 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak üniversite öğrencilerin küresel sosyal sorumluluk düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerin küresel sosyal sorumluluklarının gelişimine katkı sağlamak için sosyal sorumluluk derslerinin içeriğinin gözden geçirilmesi, uygulamaya dönük örneklerle pekiştirilmesinde fayda olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının rolü ve sosyal sorumluluk konusunda fonksiyonlarına vurgu yapılarak, sivil toplum kuruluşlarına üyelik teşvik edilebilir. Diğer taraftan, ders dışı etkinliklerin hayata geçirilmesinin de bu sürece katkı sağlayacağını söylemek mümkündür.Anahtar Kelimeler
Sosyal Sorumluluk, Küresel Sosyal Sorumluluk, Küresel Vatandaşlık

Abstract

The aim of this research is to determine the level of global social responsibility of the students at Sakarya University; to investigate whether there is any variation in the perception of global social responsibility according to demographic characteristics such as faculty, department, class, sex, non-governmental organization membership and take a social responsibility course. In the research, a descriptive scanning model was used in quantitative research methods. The study universe consists of students from the Faculty of Political Sciences, Faculty of Law and Faculty of Business Administration of the University of Sakarya. The sample of the research was selected from probability based sampling method by chance clustering method. The “Global Social Responsibility Scale” developed by Başer and Kılınç (2015) and the demographic data form were used as data collection tools in the survey. The obtained data were analyzed by SPSS 18 packet program. Reliability analysis, factor analysis, one-way variance analysis and independent groups t-test techniques were used in the analysis of the data. The suitability of the data set for factor analysis was determined by the KMO and Bartlett Sphericity test. In this study, the data set's KMO statistic was found to be 0.867, which indicates that factor analysis can be applied to the data set. The result of Barlett's test of sphericity is x2=2493.941; p=0,000. These results indicate the acceptability of the applied factor analysis. As a result of the factor analysis, it is concluded that 30 factors related to the level of global social responsibility are collected under 4 factors. The four factors explain 49.765% of the total variance. The reliability of the scale used in the study was examined by the Cronbach Alpha internal consistency coefficient. The internal consistency coefficient for all of the scales was 0.702. As a result, the level of global social responsibility of university students seems to be moderate. In order to contribute to the development of global social responsibilities of university students, it is thought that the content of the social responsibility lessons should be watched and applied with practical examples. At the same time, membership in non-governmental organizations can be encouraged by emphasizing the role of non-governmental organizations and their functions on social responsibility. On the other hand, the fact that extracurricular activities are passed on to life can also contribute to this process.Keywords
Social Responsibility, Global Social Responsibility, Global Citizenship

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri