Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Profeminizme Yönelik Erkek Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
(Male Attitude Scale For Profeminism: Validity And Reliability Study )

Yazar : Hacı ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 30
Sayfa : 771-778
263    134


Özet

Bu çalışmanın amacı profeminizme yönelik erkeklerin tutumlarını belirlemek amacıyla tutum ölçeği geliştirerek psikometrik niteliklerini ortaya koymaktır. Çalışma grubunu 18-51 yaş aralığındaki 325 erkek bireyler oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesinde literatür tarama, madde havuzu oluşturma, uzman görüşüne başvurma, taslak formun uygulaması aşamaları izlenmiş, ardından geçerlik ve güvenirlik incelemesine ilişkin analizler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analiziyle birlikte Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ölçek tek faktörlü olarak ortaya çıkmış, tek faktörlü yapının toplam varyansın yaklaşık %53’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ortaya çıkan tek faktörlü yapı Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile doğrulanmıştır (RMSEA: .08, SRMR: .06, NFI: .90, CFI: .95, x^2/df: 2.8). Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmış; ölçeğin tamamı için iç tutarlılık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. %27’lik alt üst grup farklarına ilişkin yapılan analiz sonucunda alt ve üst grupların anlamlı düzeyde farklılaşması (p<.001) sebebiyle ölçek maddelerinin ayırt edici olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler, geliştirilen Profeminizme Yönelik Erkek Tutum Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve tutumla ilgili çalışmalarda kullanılabileceğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Profeminizm, Ölçek, Tutum, Geçerlik, Güvenirlik

Abstract

The aim of this study is to determine the attitudes of men towards profeminization and develop their psychometric characteristics by developing an attitude scale. The study group consisted of 325 male subjects aged 18-51 years. In the development of the scale, the literature review, substance pooling, application of expert opinion, implementation of the draft form were followed, and then the analyzes of the validity and reliability analysis were conducted. As a result of the analysis of the data and Explanatory Factor Analysis (AFA), the scale emerged as a single factor and it was determined that the single factor structure explained about 53% of the total variance. The single-factor structure resulting from Explanatory Factor Analysis (AFA) was confirmed by Confirmatory Factor Analysis (DFA) (RMSEA: .08, SRMR: .08, GFI: .90, CFI: .95, x ^ 2 / df: 2.8). In order to determine the reliability of the scale, Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated. The internal consistency coefficient for the whole scale was .89. As a result of the analysis made on the lower and upper group differences of 27%, it was determined that the scale items were discriminative because of the significant differentiation of the lower and upper groups (p <.001). The analysis shows that the developed Male Attitude Scale is a valid and reliable measurement tool and can be used in studies related to attitude.Keywords
Profeminism, Scale, Attitude, Validity, Reliability

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri