Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Sapma Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Alan Araştırması
(A Field Investigation On Relationship Between Information Management And Organizational Deviation Behaviors )

Yazar : Zahide AKDOĞAN  & Ömer Okan FETTAHLIOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 1
Sayfa : 42-51
1916    1863


Özet

Bu çalışmanın genel amacı; bilgi yönetiminin örgütsel sapma davranışları arasında ilişki olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Çalışma, örgütsel bilgi yönetimi algısı ve alt boyutları ile örgütsel sapma davranışları ve boyutları arasındaki ilişki olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan ilişkisel model olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Gaziantep ilinde imalat sektöründe orta ölçekli işletme statüsünde olan 357 adet işletmede çalışan toplam 19.864 personel oluşturmaktadır. Araştırma grubunu ise ana evreni temsilen 382 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek için Churchill (1979) tarafından geliştirilmiş ve Lee, Lee ve Kong (2005) tarafından kullanılmış olan “bilgi yönetimi ölçeği” ile Robinson ve Bennett (1995) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sapma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiki çözümlerinde SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bilgi yönetimi ve örgütsel sapma davranışları arasında düşük düzeyde istatistiki yönden anlamlı negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte bilgi yönetimine yönelik çalışmaların, örgütsel sapma davranışlarını azaltabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Bilgi Yönetimi, Örgütsel Sapma Davranışları, İmalat İşletmeleri

Abstract

The overall goal of this study is to determine if there is any relation in the organizational deviation behaviors of information management. The study was designed as a relational model because it was intended to determine whether there is a relationship between organizational knowledge management perceptions and subdimensions and organizational deviance behaviors and dimensions. The universe of the study is composed of 19.864 personnel who work in 357 enterprises operating in the manufacturing sector with a medium-sized enterprise status in Gaziantep. The research group is composed of 382 participants representing the main universe. The "information management scale" developed by Churchill (1979) and used by Lee, Lee and Kong (2005) and the "Organizational Deviation Scale" developed by Robinson and Bennett (1995) were used in the research to obtain data. SPSS 21.0 program was used for statistical analysis of data. According to the findings, it is seen that there is a significant negative correlation between the knowledge management and organizational deviation behaviors statistically at low level. With this result, it has been concluded that the studies on knowledge management can reduce the organizational deviation behaviors.Keywords
Information Management, Organizational Deviation Behaviors, Manufacturing Enterprises

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri