Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EDİLGENLİK, GİRİŞKENLİK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin edilgenlik-girişkenlik-saldırganlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve benlik saygısı ile edilgenlik-girişkenlik-saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Bölümü birinci ve dördüncü sınıfa devam eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 392 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Genel Bilgi Formu” , Hedlund ve Lindqvist (1984) tarafından geliştirilen Duyan ve Gelbal(2016) tarafından Türkçeye uyarlananEdilgenlik-Girişkenlik-Saldırganlık Ölçeği (EGS)ve Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılan “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis- H Testive Spearman Korelasyon Katsayısı Önemlilik Testi' kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyine göre edilgenlik, girişkenlik ve saldırganlık ölçeği puanları arasında edilgenlik ve saldırganlık alt boyut puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yoğun saldırganlık duyguları yaşadıkları belirlenmiştir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ile annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin saldırganlık özelliğinin daha yüksek olduğu, benlik saygısı ile edilgenlik, girişkenlik ve saldırganlık ölçeğinin edilgenlik ve saldırganlık boyutlarına ait puanlar arasında negatif yönde, girişkenlik boyutuna ait puanlar arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde zayıf bir ilişki saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Edilgenlik, girişkenlik, saldırganlık, üniversite öğrencileri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri