Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerinin bilgisayar oyunlarına bağımlılıklarının olup olmadığı ve varsa oyun bağımlılıklarının düzeyinin, spor yapma durumlarıyla ilişkisini incelemektir. Araştırma grubunu Diyarbakır il merkezinde çeşitli liselerde öğrenim gören 682’si erkek ve 816’sı kız olmak üzere toplam 1498 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ayaş, Horzum ve Balta (2008) tarafından geliştirilen “Ergenler İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek ergenlerin bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerini ölçmeye yönelik 26 maddeden oluşmaktadır. Ölçek beşli Likert tipi bir ölçek olup, maddelere verilecek tepkiler “hiçbir zaman (1)”, “nadiren (2)”, “bazen (3)”, “sık sık (4)” ve “her zaman (5)” şeklinde sıralanmıştır. Ölçeğin tamamından alınabilecek puanlar 26-130 arasında değişmektedir. Alınan yüksek puanlar bilgisayar oyun bağımlılık düzeyinin yüksek olduğunu, düşük puanlar ise bağımlılığın olmadığını göstermektedir. Verilerin analizinde SPSS 13.0 paket programı kullanılmış elde edilen veriler ikili karşılaştırmalar için “t” testi, üçlü ve daha çok karşılaştırmalar için Anova testi ve Anova testinde anlamlı çıkan sonuçlar için gruplar arası Scheffe testiyle çözümlenmiştir. Sonuçların yorumlanmasında 0,05 anlamlılık düzeyi üst değer olarak alınmıştır. Araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ortalama puanlarına bakıldığında öğrencilerin bilgisayar oyunlarına bağımlılıklarının aritmetik ortalamasının ( =40,14) düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin cinsiyet, okul türü, ailenin gelir düzeyi, boş zaman süreleri, bilgisayara sahip olma durumu ve günlük bilgisayarda oyun oynama sürelerine göre bilgisayar oyun bağımlılık puanları arasında anlamlı düzeyde (p<0,05) fark olduğu görülmüştür. Ancak öğrencilerin spor yapma durumları ve günlük spor yapma sürelerine göre bilgisayar oyun bağımlılık puanları arasında anlamlı düzeyde (p>0,05) fark olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunlarına karşı bağımlılıklarının artimetik ortalama puanlarının düşük olduğu bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Ortaöğretim, öğrenciler, oyun, bilgisayar, bağımlılık.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri