Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BILGISAYAR ÖZ YETERLIK ALGILARI

Bilgisayar günümüzde her kitleye çok sayıda olanaklar sunmaktadır. Bu olanaklardan faydalanabilme ise bilgisayar konusundaki yeterlilikle ilgilidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Almanca öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algı düzeylerini ve adayların algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini, araştırmaktır. Çalışmada betimsel araştırma modellerinden olan tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Alman Dili Eğitimi lisans programında 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 120 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Aşkar ve Umay tarafından geliştirilen 5’li likert tipi bilgisayara ilişkin öz yeterlik algısı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maximum değer gibi betimsel istatistik teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Sınıflar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için Anova kullanılmıştır. Kadın ve erkek öğrenciler arasındaki farklılığı belirlemek için ise t- testi kullanılmıştır. Kadın ve erkek öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Kadın Almanca öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 58,4 iken erkeklerinki ise 71,5 olarak bulunmuştur. Verilerin aritmetik ortalaması 61,3’tür.Anahtar Kelimeler
Bilgisayar kullanımı, yabancı dil öğretimi, öz yeterlilik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri