Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL MEDYA KULLANIMININ SPOR KANALLARI İZLENMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE KANAL SEÇİMİNDEKİ ROLÜ

Canlı bir televizyon yayını sırasında gerçek zamanlı olarak ikinci bir ekran üzerinden (akıllı telefon, tablet, laptop vb.) sosyal medya sitelerinde kanalı izleyen diğer kişiler ile etkileşimde bulunmak Sosyal TV olarak adlandırılır (Lim ve ark., 2015). Bu araştırmanın amacı, Sosyal medya kullanımının spor kanalları izlenmesi üzerindeki etkisini ve kanal seçimindeki rolünü belirlemektir. Çalışmanın örneklemini Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 254’ü erkek 148’i kadın toplam 402 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Lim ve arkadaşları (2015) tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, t-testi ve ANOVA uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, çalışmanın cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0,79 bulunmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin spor kanalları içerisinden en çok NTV Spor kanalını takip ettikleri, sosyal medya sitesi olarak %46 sının Facebook’u %44’ünün ise Instagram’ı kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyal medya-spor kanalı izleme tutumlarına bakıldığında öğrencilerin verdikleri cevapların aritmetik ortalaması X=3,42 çıkmıştır. Öğrencilerin; cinsiyetleri ve sosyal medya sitelerinde günlük geçirdikleri süre ve izledikleri spor kanalları ile Sosyal TV-Spor Kanalı izleme davranışları arasında anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05) öğrencilerin yaşları ve öğrenim gördükleri bölümler arasında herhangi anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Araştırmanın sonucunda; öğrenciler televizyon izlerken sosyal medya kullanımının (sosyal tv) spor kanalı izleme ve kanal seçimine karşı olumlu bir tutuma sahip olduklarını belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin sosyal medyadaki etkileşim ile spor kanalı izleme tutumları kadın öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır (Erkek X=3,25; Kadın X=3,14). Öğrencilerin sosyal medya sitelerinde günde geçirdikleri sürenin artması; sosyal medya kullanımının spor kanalı izleme ve kanal seçimi davranışı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Sosyal medya, spor kanalı, televizyon

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri