Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KIRSAL KESİMDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUMLARININ EBEVEYN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ (ERZİNCAN ÇAYIRLI ÖRNEĞİ)

Bu araştırmada kırsal kesimde ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarının ebeveyn eğitim düzeyi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Erzincan ili Çayırlı ilçesinde öğrenim görmekte olan toplam 383 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak demografik soruların bulunduğu kişisel bilgi formu ile Uzun ve Sağlam tarafından geliştirilen Çevre Tutum Ölçeği (ÇTÖ) kullanılmıştır. Araştırmada çevresel tutumun yanı sıra, çevresel tutumun alt boyutlarından olan çevresel davranış ve çevresel düşünce de ölçülmeye çalışılmıştır. Veriler, SPSS 17.00 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin baba eğitim düzeyi ile çevresel tutumları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Babası lise ve üzeri eğitim düzeyinde olan öğrencilerin çevresel tutumları, babası diplomasız olanlardan daha yüksektir. Anne eğitim düzeyi ile çevresel tutum arasındaki ilişki açısından ise anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin anne eğitim düzeyi ile çevreye karşı düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Anneleri ilkokul mezunu olanların, anneleri diplomasız olanlara göre daha yüksek çevresel düşünce ortalamasına sahip oldukları görülmektedir.



Anahtar Kelimeler
Çevresel Tutum, Kırsal Kesim, Erzincan, Ortaokul Öğrencileri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı Yayındadır



Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri