Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SANAT EĞİTİMİ” DERSİ ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN POPÜLER KÜLTÜRE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Popüler kültür günümüz insanını sayısız tehlikelerle karşı karşıya bırakır. Bu tehlikelerden en büyüğü ucuz beğeni olarak adlandırılan kitsch kültürdür. Kitsch kültürün dışında ortaya çıkan tüketim olgusu, post modern çağın getirilerinden biri olmuştur. İhtiyaç dışında, lükse verilen önem ve imaj olgusu, tüketim toplumunu oluşturur. Kitle iletişim araçları; kitsch kültürü ve tüketim kültürünü besleyerek popüler olanı meydana getirir. Popüler kültür bireylere değil kitlelere hitap ettiği için, herkese aynı hisseleri yaratan basit şeyleri el üstünde tutar ve yayar. Sanat eğitimi ile popüler kültür arasında sürekli bir çekişme söz konusudur. Sanat eğitimini sağlıklı bir şekilde alan bireyler yaşadığı çevrede etrafında gelişen olaylara tek bir bakış açısı ile değil de farklı bakış açıları ile bakmalarını sağlar aynı zamanda sanat eğitimi insanların kendilerini daha rahat ifade etmeleri sağlayacak bir yetenek geliştirmelerini sağlar. Popüler kültür insanın yaşadığı çevreyi tek bir bakış açısı ile görmeye zorlar. Popüler kültürden beslenen bireyler popüler kültürün dayattığı aynı filmi izler, aynı müzik parçasını tercih eder ve aynı popüler kitapları okurlar bu tarz birlikte düşünüp hareket eden bireyler popüler kültürün kıskacına girmiştir. Popüler kültürün kıskacına girmiş bireylere sanat eğitimi verilmek suretiyle onların seçici bir okur, izleyici ve dinleyici olması ayrıca karşısındaki bireyleri eleştirebilen ve eleştirilmeye açık olmasını sağlar. Sanat eğitimi insanların sanat eseri olan bir nesne ile sanat eseri niteliği taşımayan nesneleri birbirinden ayırt edebilmesinde ve insanların yaşamlarını ve çevrelerini biçimlendirmelerine yardımcı olur. Bu araştırma; günümüzde tüm yaşam alanımıza sızmış bulunan popüler kültürün yol açtığı zararları ve popüler kültürün sanat eğitimi üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Yürütülmüş olan bu araştırmada popüler kültürün ve kitsch’in ateşlediği tüketim toplumu ve modern sanat arasındaki güçlü bağlantıyı ortaya çıkarmak için Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerden sanat eğitimi dersini alan öğrencilerin ve sanat eğitimi dersini almamış öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerine başvurulmuştur. Bu araştırma tarama yöntemi ile yapılmıştır. Bu araştırmada uygulanan yönteme ilişkin veriler, literatür taraması ve bilgi toplama formları ile elde edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubu, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliğindeki öğrencilerden oluşmaktadır. Bu araştırmada popüler kültür ile sanat eğitimi arasındaki ilişkiyi ölçecek bilgi toplama formları ile elde edilen veriler araştırmanın amaçları doğrultusunda birbirinden bağımsız gruplar için t testi, sanat eğitimi dersi alan öğrencilerin sosoyo ekonomik düzeyleri ile popüler kültürün günlük yaşamlarına ve almış oldukları sanat eğitimine etkilerine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark bulabilmek için Tek Yönlü Varyans Analizi Ve Tukey testi uygulanmış ve bu uygulamaların dışında, yüzde%, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmayı içeren betimsel istatistik tekniklerinden faydalanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Popüler kültür, ‘Sanat eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Kitsch.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri