Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


A RESEARCH ON INVESTIGATING THE RELATION OF SERVICE QUALITY AND CORPORATE REPUTATION IN TOURISM MANAGEMENT

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerinin rekabet koşullarına ayak uydurarak her an değişebilen tüketici beklentilerini karşılayabilmek için hizmet kalitelerini sürekli geliştirmeleri gerekmektedir. Günümüzde değişen rekabet koşullarında pazar paylarını ve mevcut müşterilerini korumak isteyen turizm işletmeleri, müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler kurmak zorundadırlar. Turizm işletmelerinin müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler geliştirebilmeleri için hizmet kalitesi ve kurumsal itibar kavramları en önemli unsurlardır. Bu bağlamda bu iki kavramın birbiri ile olan ilişkisini tespit etmek önem arz etmektedir. Amaç: Bu doğrultuda çalışmanın amacı; hizmet sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerinin hizmet kalitelerinin, kurumsal itibar ile arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bununla birlikte çalışmanın bir diğer amacı ise, turizm işletmelerindeki hizmet kalitesinin, kurumsal itibar üzerinde doğrudan ve anlamlı bir etkisinin olup olmadığını analiz etmektir. Yöntem: Bu bağlamda Konya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı turizm işletmelerinin müşterileri (n=206) üzerinde uygulanan anketin verileri kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler test edilmiş ve kuramsal olarak ortaya konan hipotezler sınanmıştır. Ayrıca araştırmanın analizinde, tanımlayıcı istatistikler, hizmet kalitesi değişkeni ile kurumsal itibar değişkeni arasındaki ilişkiyi ve etki düzeyini ölçmek amacıyla sırasıyla korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma neticesinde, turizm işletmelerindeki hizmet kalitesi değişkeni ile kurumsal itibar değişkeni arasında pozitif ve anlamlı (p=0,000) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan regresyon analizi sonucunda hizmet kalitesinin, kurumsal itibar üzerinde doğrudan ve anlamlı (ß=,750; p=0,000)bir etkisinin olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Sonuç: Bu doğrultuda, hizmet sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerinin, müşterilerin beklentileri yönünde olan hizmet kalitelerinin, kurumun itibarını pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği sonucu, araştırmanın önemli bulguları içerisinde yer almaktadır.Anahtar Kelimeler
Hizmet Kalitesi, Kurumsal İtibar, Turizm İşletmesi, Hizmet Sektörü, Pazarlama

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri