Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜNİVERSİTELERARASI TÜRKİYE KİCK BOKS ŞAMPİYONASINA KATILAN SPORCULARIN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE SOSYAL FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Yapılan bu çalışmanın amacı, Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonasına katılan sporcuların atılganlık düzeyleri ve fiziksel görünüşlerinin başkaları tarafından değerlendirilirken hissettikleri kaygıyı ölçmek ve ilişkiyi ortaya koymak için yapılandırılmıştır. Çalışmada yöntem olarak, nicel araştırma yönteminin içerisinde yer alan bağıntısal araştırma modeli yöntem olarak kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018 yılı Faaliyet Programında yer alan Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası 06-11 Mart 2018 tarihleri arasında 65 Üniversiteden katılan 650 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise tesadüfü örnekleme yöntemiyle katılmayı kabul eden 92 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Sosyal Fizik Kaygı Envanteri ve Rathus Atılganlık Envanteri kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikli olarak veri seti hatalı değer, aykırı değer ve çoklu bağıntı açısından incelenmiştir. Bu süreçte hatalı olarak girilen veri olmadığı gözlenmiştir. Dağılımın normalliği Shapiro Wilk testi ile incelenmiştir. Eldeki verilerin normal dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik analizi ve değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek içinde korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p < .05 alınmıştır. Verilerin analizi sonunda, örneklem kapsamındaki sporcuların sosyal fiziki kaygıları ve atılganlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenememiştir.Anahtar Kelimeler
Atılganlık, fiziki kaygı, kick boks.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri