Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DEKİ KARİYER TATMİNİ KONULU TEZLERİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2003-2020 yılları arasında kariyer tatmini konusunda yapılan tez çalışmalarının kapsamlı ve bütüncül bir şekilde analiz edilmesidir. Bu çalışmada, içerik analizi türlerinden, betimsel içerik analizi yöntemi ve kategorik çözümleme tekniği kullanılmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan, 2003-2020 yılları arasında yapılan kariyer tatmini ile ilgili tezler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi, çalışmada belirlenen ölçütlere uyan Türkiye’de yapılmış, ölçütlere uyan, erişime açık 34 tez (yüksek lisans ve doktora) oluşturmaktadır. Verileri toplamak için kariyer tatminine ilişkin yapılan tezleri incelme formu hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda toplanan veriler Excel programına aktarılmış, özet tablolar kullanılmıştır. Akabinde görsel olarak tablolaştırmalar yapılarak, elde edilen verilerin frekansları verilerek analizler yapılmıştır. Tezler incelendiğinde, kariyer tatmini konusunda yapılan tezlerin; en fazla sayıda 2019 yılında yapıldığı, devlet üniversitelerinde daha çok tez çalışması yapıldığı, İstanbul ve Ankara ve Antalya illerinde örneklemin yoğunlaştığı, tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu anlaşılmıştır. Tezlerde çoğunlukla Kariyer tatmini konusu ile örgütsel bağlılık, demografik değişkenler ve iş tatmini konularının ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Çalışmaların tamamına yakının nicel araştırma yöntemi kullanıldığı, verilerin anket yöntemi ile toplandığı, kolayda örneklem yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Tezlerde en fazla örneklem gruplarının sırasıyla şirket personelleri, otel çalışanları ve banka personelleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca kariyer tatmini konusunda en fazla tez çalışmasının Marmara Üniversitesi’nde yapıldığı tespit edilmiştir. Özellikle bu konuda yapılması planlanan gelecek araştırmalarda, ortaya çıkan kuram ve istatistiki analizler derinlemesine ele alınabilir.Anahtar Kelimeler
Kariyer Tatmini, Betimsel İçerik Analizi, Kategorik Çözümleme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri