Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ERGENLERİN ARKADAŞA BAĞLANMA STİLLERİ İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN SINIF VE CİNSİYET DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada; ergenlerin arkadaşa bağlanma stilleri ile kişilerarası problem çözme becerilerinin sınıf ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi, bağlanma stilleri ile kişilerarası problem çözme becerileri arasında bir ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel desende betimsel bir araştırma olarak planlanmış, Ankara il merkezinde yer alan liselere devam eden 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmaya 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında Ankara Çankaya ilçesinde bulunan üç lisenin 9, 10 ve 11. sınıflarına devam eden toplam 222 kız ve erkek öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanmış “Genel Bilgi Formu”, Wilkinson (2008) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Ercan (2015) tarafından yapılan “Ergenler İçin Arkadaşa Bağlanma Ölçeği” ve Çam ve Tümkaya (2008) tarafından geliştirilen ve geçerlik güvenirlik çalışması yine Çam ve Tümkaya tarafından yapılan “Kişilerarası Problem Çözme Envanteri” ile toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde; bağımsız iki grup arasında yapılan karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi, ikiden fazla bağımsız grup arasındaki farkın anlamlılığını değerlendirmede Kruskal Wallis testi kullanılmış, arkadaşa bağlanma ile problem çözme arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları; ergenlerin yaşla birlikte arkadaşa güvenli bağlama düzeylerinin artığını, 11. sınıfa devam eden ergenlerin yapıcı problem çözme ve ısrarcı sebatkâr yaklaşımlarının daha yüksek olduğunu, kız ergenlerin güvenli bağlanmalarına karşın erkek ergenlerin kaçınan bağlandığını, kız ergenler probleme olumsuz yaklaşırken, erkek ergenlerin probleme yapıcı yaklaştığını ortaya koymuştur. Güvenli bağlanma ile kişilerarası problem çözmeye ilişkin probleme olumsuz yaklaşma, yapıcı problem çözme ve ısrarcı sebatkâr yaklaşım arasında pozitif yönde, kaygılı-kararsız bağlanma ile probleme olumsuz yaklaşım, kendine güvensizlik ve sorumluluk almama puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Ergenlik, arkadaşa bağlanma, kişilerarası problem çözme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri