Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENME İLE ÇALGI DERSLERİNE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının mesleki eğitimleri sürecinde, çalgı derslerine, güdülenme düzeyleri ile özyönetimli öğrenmeye hazır bulunuşlukları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma verileri iki farklı üniversitede öğrenim gören müzik öğretmeni adayı toplam 246 öğrenci üzerinden elde edilmiştir. Araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları şunlardır; Fisher ve Diğerleri (2001) tarafından geliştirilen Öz yönetimli Öğrenmeye Hazır bulunuşluk Ölçeği (Self-Directed Learning Readiness Scale/SDLRS)’nin Şahin, E. ve Erden, M. (2009, s.695) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış modeli ve Çalışkan’ ın, T. (2008, s.45) Bireysel Çalgı Eğitimi Güdülenme Ölçeğidir. Ayrıca araştırmacılar tarafından bu çalışma için demografik form hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde iki ölçekten elde edilen puanlar arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile, öğrencilerin günlük çalgı çalışma sürelerine göre özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk ölçeği ve bireysel çalgı eğitim dersi güdülenme ölçeği puanlarının karşılaştırılması varyans analizi (ANOVA) ile yapılmıştır Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin bireysel çalgı eğitim dersi güdülenme ölçeği genelinden aldıkları puanlar ile özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk ölçeği genelinden ve ölçekte yer alan tüm alt boyutlardan aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar olduğu saptanmıştır (p<0,05). Bu korelasyonlar pozitif yönlü ve orta kuvvetli olup, öğrencilerin bireysel çalgı eğitim dersi güdülenme ölçeği genelinden aldıkları puanlar arttıkça öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk ölçeği genelinden ve ölçekte yer alan özyönetim, öğrenme istekliliği ve öz kontrol alt boyutlarından aldıkları puanlar da artmaktadır.Anahtar Kelimeler
Müzik öğretmeni eğitimi, Çalgı eğitimi, Motivasyon düzeyi, Özyönetimli öğrenme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri