Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ACİL SERVİSE İNTİKAL EDEN KADINA YÖNELİK ŞİDDET BAŞVURULARININ SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİVAS NUMUNE HASTANESİ ÖRNEĞİ

Kadına yönelik şiddet sınır tanımayan önemli bir insan hakları ihlalidir. Şiddet kadını fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan çok yönlü şekilde olumsuz olarak etkilemektedir. Kadına yönelik şiddetin nedenleri olduğu kadar sonuçları da kadının ait olduğu sosyal, kültürel yapısına ekonomik durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Bu süreçte kadına karşı şiddetle etkili mücadele için ulusal ve uluslararası boyutlarda sosyal politika ve programlar geliştirilmesi gerekmektedir. Bu politikaların ve programların doğru ve etkin geliştirilmesi içinse kadına yönelik şiddet durumunun kapsamlı bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda şiddet mağduru kadınların profillerine ilişkin çok yönlü tespitlerin yapılması oldukça önemlidir. Bu çalışma, Sivas Numune Hastanesi’nde acil servise intikal eden kadına yönelik şiddet başvurularının sosyal hizmet perspektifinden değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini 2016 yılı Ocak-Temmuz tarihleri arasında Sivas Numune Hastanesi acil servis birimine başvuran 44 şiddet mağduru kadınlar oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılabildiği için ayrıca örneklem alınmamıştır. Veriler araştırmacı tarafından araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen anket formu ve derinlemesine görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığı ile işlenmiş ve çözümlenmiştir. Araştırmada şiddet mağduru kadınların sosyo-ekonomik durumları, şiddet deneyimleri ve kadınların şiddete ilişkin algılarının tespiti sağlanmış ve gerekli sosyal hizmet müdahalesi tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kadın, Şiddet, Sosyal Hizmet

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri