Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE 1990-2020 TARİHLERİ ARASINDA MÜZELERDEKİ BULUNTU/ ESERLERDEN YARARLANARAK ARKEOLOJİ ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Türkiye’de 1990-2020 yılları arasında yapılmış müzelerdeki buluntu/eserlerden yararlanarak yapılan lisansüstü tezleri çeşitli değişkenlere göre incelemek, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Çalışmadaki veriler doküman incelemesi sonuncunda toplanmıştır. Araştırmanın evrenini; Arkeoloji Anabilim Dalı ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalında, müzelerdeki buluntulardan yararlanarak yapılan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise; tez başlığında açıkça müzelerdeki buluntulardan yararlanıldığı belirtilen, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında, bulunan 1990-2020 yılları arasında yapılmış, erişilen 133 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Erişilen tezlerin yılları, üniversitelere göre dağılımları, müzelere ve müzelerdeki buluntuya göre dağılımları, en çok çalışılan buluntuların dağılımları, buluntunun ait olduğu döneme göre dağılımlarını değerlendirmek amacıyla bir içerik formu oluşturulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre 1990 yılından 2020 yılına kadar geçen 30 yıllık zaman diliminde; 122 yüksek lisans seviyesinde, 11 ise doktora seviyesinde olmak üzere toplamda 133 lisansüstü tez yapılmıştır. Bulgular dikkate alındığında yükseköğretim kurumları daha az çalışılmış buluntu/eserlere yönelik araştırma yaptırabilir. Köklü üniversitelere göre yeni sayılabilecek 2006 ve sonrasında kurulan ve arkeoloji bölümü aktif olan üniversitelerin de bu konularda çalışmaları teşvik etmeleri gerekir. Bir müzede aynı buluntunun iki farklı teze konu olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda tekerrür çalışmaların önüne geçme adına lisansüstü tez konusu belirlenirken daha titiz bir araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma hem akademik personel için hem de lisansüstü tez çalışması yapacak öğrenciler için bir nitel veri sunduğundan, çalışılmamış ya da daha az çalışılmış buluntu/eserin tespitine yönelik referans kaynağı olacak ve bu alanlara yönelimi sağlayacaktır.Anahtar Kelimeler
Arkeoloji, Müze, Buluntu, Tez İnceleme, Nitel araştırma.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri