Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜNDE SERVQUAL SKORLARININ KULLANILDIĞI TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın temel amacı, algılanan sağlık hizmeti kalitesinin ölçümünde Servqual skorlarının kullanıldığı lisansüstü tezleri incelemek ve elde edilen skorları farklı mülkiyet türündeki sağlık kurumları açısından her bir kalite alt boyutu temelinde karşılaştırmaktır. 27-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu nitel çalışmada 30 tez değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonucunda konuyla ilgili tezlerin %20’sinin 2019 yılında yazıldığı, tezlerin tümünün yüksek lisans düzeyinde olduğu, %80’inin sosyal bilimler enstitüsü çatısında yer aldığı, yalnızca %3,3’ünün İngilizce dilinde yazıldığı, kamuda en fazla tezin Gazi (%16,7) ve Dokuz Eylül (%16,7) Üniversitelerinden, vakıflarda ise Beykent Üniversitesi’nden (%10,0) çıktığı, araştırmaların çoğunlukla Ankara (%23,3), İzmir (%20,0) ve İstanbul (%20,0) illerinde yapıldığı, katılımcıların %70’inin hastalardan oluştuğu, araştırmaların %46,7’sinin kamusal mülkiyete sahip sağlık kurumlarında yürütüldüğü ve tezlerin örneklem hacimleri ortalamasının 286,3 olduğu saptanmıştır. Hizmet kalitesinin somutluk alt boyutunda tezlerin %90’ında algılanan hizmet kalitesinin, beklenen hizmet kalitesinden düşük olduğu; empati alt boyutunda ise tezlerin %16,7’sinde algılanan hizmet kalitesinin, beklenen hizmet kalitesinden yüksek olduğu hesaplanmıştır. Hizmet kalitesi alt boyutları ile sağlık kurumu mülkiyet yapıları birlikte değerlendirildiğinde heveslilik, güven ve empati alt boyutlarında özel hastanelerin; somutluk alt boyutunda kamu hastanelerinin; güvenilirlik alt boyutunda ise üniversite hastanelerinin ön planda olduğu görülmüştür. 30 çalışmaya ait genel Servqual skorlarının her bir alt boyutta -0,52 ile -0,82 arasında değişen değerler aldığı hesaplanmıştır. Her ne kadar negatif değerler elde edilse de, Servqual skor aralıkları açısından tüm alt boyutların “iyi” düzeyde kaliteye sahip oldukları sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Algılanan Hizmet Kalitesi, Beklenen Hizmet Kalitesi, Servqual, Sağlık Hizmetleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri