Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ONKOLOJİ HEMŞİRELERİNİN PALYATİF BAKIM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Amaç: Çalışma onkoloji hastalarına bakım veren hemşirelerin palyatif bakım hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Yöntemler: Tanımlayıcı türdeki çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesi ve tıp fakültesi hastanesinin onkoloji servisinde çalışan 92 hemşire oluşturdu. Araştırma öncesi gerekli olan izinler alındı. Veri toplama aracı olarak “Tanıtıcı Bilgiler ve Hemşirelerin Palyatif Bakım Hakkında Bilgilerini ve Uygulamalarını içeren Yapılandırılmış Soru Formu” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve t-testi (Kolmogorov-Smirnov Z testi) kullanıldı. Sonuçlar: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş aralığının 18-53 arasında, yaş ortalamalarının 29,09, çoğunluğunun kadın ve lisans mezunu olduğu ve meslekte çalışma süresinin 1-5 yıl arasında değiştiği belirlendi. Hemşirelerin yarıdan fazlasının (%54,3) palyatif bakım hakkında bilgi almadığı, bilgi aldığını belirtenlerin bu bilgiyi lise ve üniversite eğitimi sırasında (%72,2) edindikleri, çoğunluğunun (%80,4) çalıştıkları kurumda palyatif bakım konusunda hizmet içi eğitim programının olmadığı, %77,2’sinin palyatif bakım ile ilgili eğitim programında yer alması gereken konuların “iletişim ve semptom yönetimi” olması gerektiğini, %54,3’ünün palyatif bakıma küratif tedavinin mümkün olmadığı durumda ya da ileri evre hastalık aşamasında başlanılmasının uygun olacağını düşündüğü tespit edildi. Öneri: Hemşirelerin çoğunluğunun palyatif bakıma ilişkin eğitim almadığı görüldü. Bu sonuçlar doğrultusunda kurumlarda hizmet içi eğitim programları oluşturulması ve bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması önerilebilir.Anahtar Kelimeler
Palyatif Bakım, Palyatif Bakım Hemşireliği, Onkoloji

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri