Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Etik Liderlik ve Çalışan Performans İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Yapılan Uygulama

İşletmelerde çalışanların ve yönetimin etik değerlere karşı tutumu kurumun kalitesinin belirlenmesinde, etkinliğinin ve veriminin artmasında önemli rol oynamaktadır. Stratejik yönetim uygulamalarında liderlerin davranışları işletmenin geleceğini belirleyen unsurdur. Örgütün geleceği için etik değerler, kurum işlerinin yönetilmesinde ve yönetsel kararların belirlenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Çalışan performansını belirleyen davranışlardan en önemlisi liderlerin çalışanlara karşı tutum ve davranışlarıdır. Bu çalışmanın amacı, etik liderlik davranışlarının çalışan performansı üzerinde etkilerini incelemektir. Araştırmanın uygulama kısmı Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası bir kamu hastanesinde çalışan hemşire ve ebelerden oluşmaktadır. Yüz yüze anket yöntemi ile araştırma yapılmış ve 417 çalışandan elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Toplanan veriler istatistik paket programları ile analiz edilmiştir. Araştırmamızda, geçerlilik, güvenilirlik, faktör analizi, regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda etik liderliğin alt boyutları ile çalışan performansının alt boyutları karşılaştırılmıştır. Bağımsız değişken olan etik liderliğin etik ve adalet boyutu ile bağımlı değişken olan çalışan performansının alt boyutları, iş gören memnuniyeti ve iş gören performansı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki görülmüştür. Yine etik liderlik bağımlı değişken olan güç paylaşımı alt boyutu ile bağımlı değişken çalışan performansı alt boyutu iş gören performansı ve iş gören memnuniyeti arasında herhangi bir ilişki görülmemiştir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Etik Liderlik, Çalışan Performansı, Sağlık İşletmesi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri