Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Merhamet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Bu çalışma, sağlık ve bakım hizmetleri bölümü öğrencilerinin merhamet düzeyleri ve etkileyen faktörlerini belirlemek amacıyla, çalışmaya katılmayı kabul eden 160 sağlık ve bakım hizmetleri bölümü öğrencisiyle tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikleri içeren soru formu ve Merhamet Ölçeği (MÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında; yüzdelik, ortalama, parametrik ve nonparametrik testler kullanılarak yapıldı. Yaş ortalaması 20,61±2,96 olan öğrencilerin %77,5’i kadın, %62,5’i evde bakımı programı öğrencisi, %58,1’i süper/anadolu lisesi mezunu, %93,1’i çalışmıyor, %68,8’i orta gelirli, %36,2’si çocukluğunu ilçede geçirmiş ve %61,8’i çekirdek aile yapısına sahiptir. Öğrencilerin %50,6’sının anne eğitim düzeyi ilköğretim, %40’ının baba eğitim düzeylerinin ise ilköğretim olduğu belirlendi. Öğrencilerin çoğunluğunun (%48,8) kendilerini orta düzeyde dindar olarak tanımladıkları görüldü. Öğrencilerin MÖ toplam puan ortalaması 71,43±8,50 olup (Min-Max; 48-115), alt boyut puan ortalamalarının sırasıyla 16,63±2,87 (sevecenlik), 7,25±2,46 (umursamazlık), 16,31±2,67 (paylaşımların bilincinde olma), 7,64±2,53 (bağlantısızlık), 16,31±4,04 (bilinçli farkındalık) ve 7,26±2,49 (ilişki kesme) olduğu görüldü. Yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü program, mezun olunan lise, çalışma durumu, anne ve baba eğitim düzeylerinin öğrencilerin MÖ toplam ve alt boyut puanlarını etkilemediği saptandı (p>0,05). “Çocukluğu u geçirdiği yer” değişkeni ile MÖ sevecenlik alt boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu, çocukluğunu ilçede geçirenlerin merhamet sevecen düzeylerinin daha iyi olduğu saptandı (p<0,05). “ Gelir durumu” değişkeniyle MÖ umursamazlık ve bağlantısızlık alt boyut puanları arasında anlamlı fark olduğu, orta düzey gelire sahip olanların puanlarının daha yüksek olduğu görüldü (p<0,05). “Aile yapısı” değişkeniyle MÖ ilişki kesme alt boyutu arasında anlamlı fark olduğu, geniş aile yapısına sahip olanların puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi. Çalışmada sağlık ve bakım hizmetleri bölümü öğrencilerinin merhamet düzeylerinin orta düzeyde olduğu, çocukluğunu geçirdiği yer, gelir durumu ve aile yapısının öğrencilerin merhamet düzeylerini etkilediği görüldü.Anahtar Kelimeler
bakım, merhamet, öğrenci, sağlık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri