Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


14-17 Yaş Grubunda Liselerde Futbol Oynayan Sporcuların Spora Karşı Sporcu Beklentileri ve Çevresel Faktörlerin Bazı Değişkenlere Göre Sporcuyu Etkileme Düzeylerinin İncelenmesi

Amaç: Bu çalışma 14-17 yaş grubunda farklı lise türlerinde öğrenim gören, lisanslı olarak futbol branşın da faaliyet gösteren sporcuların yaş, cinsiyet ve öğrenim gördüğü okul türü bakımından, öğrencilerin futbol dalına yönelik sporcu beklentileri ve çevresel faktörlerin sporcuyu etkileme düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmaya, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Isparta ve Burdur illerinde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören, 14-17 yaş grubundaki lisanslı futbol oynayan 196 sporcu katılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmaya katılan futbolcu öğrencilerin demografik bilgilerinin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları belirlenmiştir. Sporcuların demografik bilgileri ile sporcu beklenti düzeyleri ve sporcuyu etkileyen çevresel faktörlerin düzeyleri analizinde, T testi kullanılmış olup, analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırma sonucunda, futbol branşında ki sporcuların cinsiyet değişkenine göre, branşa yönelik sporcu beklentileri düzeyi ve çevresel faktörlerin sporcuyu etkileme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Öğrenim gördüğü kurum türü değişkenine göre, branşa yönelik sporcu beklentileri düzeyi ve çevresel faktörlerin sporcuyu etkileme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). Çevresel faktörlerin sporcuyu etkileme düzeyi arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki vardır (r=0,416; p>0,05). Sonuç ve Öneri: Sporcuların beklenti düzeyleri ile çevresel faktörlerden etkilenme düzeyleri arasındaki ilişkinin, sporcunun yaşadığı çevreden etkilenmesi ile beklentilerine yön vermesinden kaynaklandığı söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Lise eğitimi, Futbolcu, Beklenti, Çevresel Faktörler.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri