Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


The Analysis of Woman School Managers Problems in Terms of Management Processes Based on Certain Variables

Eğitim yönetimi, eğitimi şekillendiren, onun niteliğini doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bu yüzden kaliteli bir eğitim için; dinamik, etkili ve yönetim süreçlerini sağlıklı bir şekilde işletecek yönetim şarttır. Okullara yön veren eğitim yöneticilerinin, okulların performansını etkilemekte önemli rolleri vardır. Okul yöneticileri bu rolleri sergilerken bir takım süreçlerden geçerler. Okul yöneticisi; sağlıklı kararlar almak, iyi planlama yapmak, amaçları gerçekleştirebilecek şekilde örgütlemek, iyi bir iletişim ağı oluşturarak kanalları sürekli açık tutmak, okuldaki iş görenleri etkilemek ve onları güdülemek, eğitim-öğretim ile ilgili bütün etkinlikleri sürekli olarak değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarına göre süreci yeniden gözden geçirmek işlevlerini en iyi biçimde yerine getirmek durumundadır. Okul yöneticileri bu durumlarını yerine getirirken bir takım problemler ile karşılaşırlar. Bu çalışmada kadın okul yöneticilerinin yönetim süreçlerinde karşılaştıkları problemler incelenmiştir. Araştırma evrenini Amasya ili ve ilçelerindeki kadın okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise Amasya’nın ilçelerinden 15 kadın okul yöneticisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Okul Müdürlerinin Yönetim Süreçleri Açısından Karşılaştıkları Problemler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kadın okul yöneticilerinin yönetim süreçlerinde karşılaştıkları problemler yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılık gözlenmezken, yöneticilikteki kıdem değişkenin değerlendirme alt boyutuna göre ve öğretmen sayısı değişkeninin etkileme alt boyutuna göre anlamlı farklılık çıktığı gözlenmiştir Ayrıca kadın yöneticiler çok büyük sorunlar ile karşılaşmamaktadır. Üst yöneticilerin eğitim-öğretim süresince okula tüm desteğini sağladığı görülmüş ve eşgüdümleme ve değerlendirme konusunda problem yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kadın, kadın lider, kadın yönetici, yönetim süreçleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri