Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ailelerin Çocuklarını Yüzme Kurslarına Gönderme Sebepleri ve Bu Sebeplerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, ailelerin çocuklarını yüzme kurslarına gönderme sebeplerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Balıkesir ilinde çocuklarını yüzme kurslarına gönderen aileler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu, çocuklarını Balıkesir ilinde yaz okulu yüzme kurslarına gönderen 130 kadın 95 erkek veli oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve Meral (2010) tarafından geliştirilen Ailelerin Çocuklarını Spora Yönlendirme Sebeplerini ölçen anket formu kullanılmıştır. Anket formu 5’li likert tipinde olup ailelerin çocuklarını spora yönlendirme sebeplerini ölçen 11 maddeden oluşmaktadır. Veri toplama işleminden sonra, elde edilen verilerin analizleri için SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için Shapiro Wilk-W testi uygulanmış ve verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Dolayısı ile yapılacak olan analizlerde parametrik olmayan test yöntemleri kullanılmıştır. Anketteki maddelerinin güvenirlik analizi için Cronbach’s Alpha değeri 0,69 olarak hesaplanmış, anketin güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan velilerin çocuklarını yüzme kursuna gönderme sebeplerinde “Boş zamanlarını etkin olarak değerlendirmesine neden olur.” maddesinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu (M=4,82), “Maddi kazanç elde etmesine yardımcı olur” (M=2,55) maddesinin de en düşük ortalamaya sahip oluduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan velilerin cinsiyet değişkeni ile çocuklarını yüzme kursuna gönderme sebepleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir faklılık tespit edilememiştir (p=,97). Araştırmaya katılan velilerin yaş değişkeni incelendiğinde 50 yaş ve üzeri olan velilerin çocuklarını yüzme kursuna gönderme sebelerinin ortalamasının daha yüksek olduğu, 22-25 yaş aralığında olan velilerin ise daha düşük ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir (p=,002). Velilerin eğitim değişkeni ile çocuklarını yüzme kursuna gönderme nedenleri incelendiğinde lisansüstü eğitim görmüş olan velilerin çocuklarını yüzme kursuna gönderme sebeplerinin ortalamasının daha yüksek olduğu, ilkokul mezunu olan velilerin ise en düşük ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir (p=,000).Anahtar Kelimeler
Aile, Spor, Yüzme, Yönlendirme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri