Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Travmaları İle Bilişsel Duygu Düzenleme Becerileri Ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı travmalarının, bilişsel duygu düzenlemele becerileri ve saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın evreni 2018-2019 eğitim öğretim yılında İzmir’de öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileridir. Arastırmanın örneklemi tabakalandırma yöntemi ile 9 Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerdir. Bu evren içinden farklı fakültelerde, farklı bölümlerde okuyan 505 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Tabakalandırma yöntemi ile oluşturulan örneklem grubunun yaş aralığı 18 ve 30’dir. %42,6’sı kadın, %57,4’ü erkektir. Araştırmada kişisel bilgi formu ile Çocukluk Çağı Tarvmaları Ölçeği (Ç.Ç.T), Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği (B.D.D.)ve Saldırganlık Ölçeği kullanılmıştır. Demografik özelliklerin betimsel yorumları yapılıp frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmıştır. Ölçek maddeleri ile ilgili, ss, değerleri saptanmıştır. Ayrıca ölçekler arası ilişkiyi belirlemek üzere korelasyon analizi, göreli etkiyi tespit etmek için regresyon analizi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<,05 alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır. Çocukluk çağı travma ölçeği ile bilişsel duygu düzenleme ölçeği arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu, saldırganlık ölçeği ile ise pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Travma puanları arttıkça bilişsel duygu düzenleme puanları azalmakta saldırganlık puanları artmaktadır. Bilişsel duygu düzenleme ve Saldırganlık arasında ise pozitif bir ilişki görülmüştür. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin saldırganlık üzerindeki göreli önem sırası; duygusal istismar, fiziksel ihmal, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal ihmal duygusudur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde duygusal istismar ve fiziksel ihmal alt boyutlarının saldırganlık üzerinde önemli (anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Duygusal istismar ile pozitif yönde fiziksel ihmal ile negatif yönde bir ilişki vardır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin saldırganlık üzerindeki göreli önem sırası; fiziksel istismar, fiziksel ihmal, cinsel istismar, duygusal istismar, duygusal ihmal duygusudur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde fiziksel istismar, fiziksel ihmal, duygusal ihmal cinsel istismar alt boyutlarının duygu düzenleme üzerinde önemli (anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Tüm değişkenlerin pozitif yönde bir ilişkisi tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Çocukluk Çağı Travmaları, Duygu Düzenleme, Saldırganlık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri