Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Hemşirelik Lisans Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının İletişim Biçimlerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik lisans öğrencilerinin öğretim elemanlarının iletişim biçimlerine ilişkin algılarını ve öğretim elemanlarının iletişim biçimlerinin öğrencilerin bölüm memnuniyetlerine etkisini belirlenmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın evreninin bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde eğitim gören 379 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Örneklem seçilmemiş, evren üzerinde çalışılmıştır. (katılım oranı=% 79,9). Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu ve Öğretim Elemanlarının İletişim Biçimleri Ölçeği (ÖEİBÖ) uygulanmıştır. Kişisel bilgi formu; cinsiyet, yaş, bölüm memnuniyeti ve bölümü tercih etme nedeni hakkında sorular içermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, bağımsız değişkenlerde t-testi, varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan istatistikler sonucunda öğrencilerinin yaş ortalaması 20,42±0,9’dur ve %79,2’si kadındır. Öğrencilerinin öğretim elemanlarının iletişim biçimleri ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 80,86±0,84’dür. Öğretim elemanlarının iletişim biçimleri ölçeğinin toplam puan ortalaması ile öğrencilerin bölümden memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p˂0,05). Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin, öğretim elemanlarının iletişim biçimlerinden memnun olduğu ve öğretim elemanlarının etkili bir iletişim kurduklarını düşündüklerinin yanı sıra öğrencilerin bölüm memnuniyetlerinde öğretim elemanlarının iletişim biçimlerinin etkisi olduğu düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Hemşirelik, Lisans Öğrencileri, Öğretim Elemanları, İletişim Biçimleri, Algı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri