Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Bilinçli Farkındalık Ve Örgütsel Stres Kaynakları: Banka Çalışanları Örneği

Bu çalışmanın amacı bilinçli farkındalık ve örgütsel stres kaynakları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu doğrultuda bilinçli farkındalık için Lau ve arkadaşları (2006)’nın geliştirmiş olduğu Toronto Bilinçli Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel stres kaynakları için ise Solakoğlu (2007)’nun geliştirmiş olduğu ölçekten faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Adana ilinde bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 216 adet beyaz yakalı çalışandan oluşmaktadır. Araştırma için veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Beşli Likert ölçeğine göre yapılandırılmış anket formu ile elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bilinçli farkındalık ve örgütsel stres kaynakları arasında yapılan korelasyon analizine göre iki değişken arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri üzerinden yapılan fark testlerine göre maddi olanaklar ile ilgili stres kaynaklarının eğitim seviyesine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Çaba ve Ödül Dengesizliği Teorisi çerçevesinde tartışılarak gelecek dönem araştırmalarına tavsiyelerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Bilinçli Farkındalık, Farkındalık, Stres, Örgütsel Stres

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri