Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Etik Duyarlılıkları ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Karşılaştırılması

Bu araştırmada hemşirelik ve tıp öğrencilerinin etik duyarlılıkları ve eleştirel düşünme eğilimlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma; 2016-2017 akademik yılı bahar döneminde Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde ve Tıp Fakültesinde eğitim gören 231 hemşirelik ve 110 tıp öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler; 17 sorudan oluşan anket formu, Ahlaki-Etik Duyarlılık Ölçeği ve California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ile toplanmış ve Shaphiro Wilk testi, Student t testi ve Ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin %67.4’ünü hemşirelik ve %32.6’sını tıp öğrencisi oluşturmuştur. Her iki grupta da öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin düşük (Tıp=212.02±29.34; Hemşirelik=203.74±30.62) olduğu ancak tıp öğrencilerinin hemşirelik öğrencilerine göre eleştirel düşünme eğilimi puanlarının daha yüksek olduğu ve aralarında istatistiksel farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin ahlaki etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu (Tıp=87.1±24.26; Hemşirelik=95.5±23.92), ancak tıp fakültesi öğrencilerinin ahlaki etik duyarlılık ölçeğinden gerek toplam gerekse alt ölçeklerden aldıkları puanların hemşirelik öğrencilerine göre daha düşük olduğu aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Her iki öğrenci grubunun da eleştirel düşünme eğilimlerinin düşük, etik duyarlılıklarının ise orta düzeyde olduğu, ancak tıp öğrencilerinin hemşirelik öğrencilerine göre daha yüksek eleştirel düşünme eğilimine ve daha yüksek etik duyarlılığa sahip oldukları belirlenmiştir. Geleceğin hemşire ve hekim adaylarının meslek bilincinin farkında olmaları, için mezuniyet sonrası sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi son derece önemlidir.Anahtar Kelimeler
Etik duyarlılık, eleştirel düşünme, hemşire, hekim, öğrenci.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri