Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULARIN SPOR KARAKTER ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu araştırmanın amacı, farklı branşlardaki sporcuların spor karakter özelliklerinin karşılaştırılması ve çeşitli değişkenlere göre spor karakter özelliklerinin anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir spor okulunun atletizm, yüzme, su topu ve tenis branşlarında olasılık dışı örnekleme yöntemiyle seçilmiş 56 “Erkek”, 24 “Kadın” olmak üzere toplam 80 sporcu gönüllü olarak katılım sağlayarak oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Jang (2013) tarafından geliştirilen, Görgüt ve Tuncel (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “Spor Karakter Ölçeği (SKÖ)” kullanılmıştır. “Spor Karakter Ölçeği” 5’li likert tipinde 27 madde 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak; frekans, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Yapılan normallik testinde verilerin normal dağılım göstermediğinin anlaşılmasından sonra analizler non-parametrik testler Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; sporcuların yaş gruplarına göre spor karakterler özelliklerinde anlamlı olarak farklılaşma tespit edilemezken, sporcuların branşlarına göre spor karakter özelliklerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Spor, Sporcu, Karakter

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri