Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Profeminizme Yönelik Erkek Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Bu çalışmanın amacı profeminizme yönelik erkeklerin tutumlarını belirlemek amacıyla tutum ölçeği geliştirerek psikometrik niteliklerini ortaya koymaktır. Çalışma grubunu 18-51 yaş aralığındaki 325 erkek bireyler oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesinde literatür tarama, madde havuzu oluşturma, uzman görüşüne başvurma, taslak formun uygulaması aşamaları izlenmiş, ardından geçerlik ve güvenirlik incelemesine ilişkin analizler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analiziyle birlikte Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ölçek tek faktörlü olarak ortaya çıkmış, tek faktörlü yapının toplam varyansın yaklaşık %53’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ortaya çıkan tek faktörlü yapı Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile doğrulanmıştır (RMSEA: .08, SRMR: .06, NFI: .90, CFI: .95, x^2/df: 2.8). Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmış; ölçeğin tamamı için iç tutarlılık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. %27’lik alt üst grup farklarına ilişkin yapılan analiz sonucunda alt ve üst grupların anlamlı düzeyde farklılaşması (p<.001) sebebiyle ölçek maddelerinin ayırt edici olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler, geliştirilen Profeminizme Yönelik Erkek Tutum Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve tutumla ilgili çalışmalarda kullanılabileceğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Profeminizm, Ölçek, Tutum, Geçerlik, Güvenirlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri